Update coronamaatregelen voor amateurkunstveld

Update Coronamaatregelen

10 juni 2020

 

Algemene richtlijnen Rijksoverheid

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

 

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen:

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand houden tot anderen. Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast en afgestemd met brancheverengingen.
 • Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken.

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus > ‘meer ruimte openbaar leven’)

 

LKCA

Update 29 mei

De gevolgen en maatregelen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op, ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Wij merken dat er veel vragen zijn.

Om deze vragen te beantwoorden:

 • houden wij het artikel ‘Wat mag er wel en niet’ voortdurend up to date (https://www.lkca.nl/artikel/wat-mag-wel-en-niet-voor-cultuureducatie-en-cultuurparticipatie/)Daar staat nu:
 • Buiten
  Vanaf 1 juni is er geen algemeen samenscholingsverbod meer in de openbare ruimte. Buitenactiviteiten zijn dan dus ook voor volwassenen in groepen toegestaan, mits zij 1,5 meter afstand houden.
  Evenementen zijn wel verboden. Een evenement wordt omschreven als ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Hieronder vallen bijvoorbeeld feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen. Bij buitenrepetities of –lessen is het dan ook belangrijk om te voorkomen dat er publiek ontstaat.
  Voor kunstbeoefening buiten gelden natuurlijk de volgende richtlijnen:
  – Houd minimaal 1,5 meter afstand.
  – Blijf binnen wanneer je klachten hebt.
  – Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval).
  – Ga niet samen cultuur beoefenen als u in een risicogroep valt.In de

  modelnoodverordeningis niets vastgelegd over zingen en over blaasmuziek. Daarmee lijken deze activiteiten niet verboden om buiten uit te voeren. In het algemeen geldt dat de risico’s op verspreiding buiten lager zijn dan binnen.

 • Binnen
  Ook amateurkunstbeoefening is per 1 juni weer toegestaan voor alle leeftijden, met een maximum van 30 personen. Hiervoor kan van het protocolgebruik gemaakt worden, waarin specifiek wordt ingegaan op het werken in groepen.Voor dans geldt de versoepeling niet. De hoop is dat dansscholen open kunnen per 1 juli, maar dit besluit is nog niet genomen. Het protocol voor de danssector, tot stand gekomen in overleg met de overheid, is inmiddels beschikbaar.
  Buiten dansen mag wel. Vanaf 1 juni hoeven jongeren van 12-18 daarbij geen afstand te houden (jeugd onder de 12 hoefde dat al niet), volwassenen mogen dansen met inachtneming van de 1,5 meter.
  De NAPK heeft voor de podiumkunsten een

  protocol opgesteld waarmee organisaties weer kunnen starten met het veilig en verantwoord repeteren. Dit kan ook als leidraad dienen voor amateurtheater-, dans- en muziekgezelschappen. Wat betreft uitvoeringen en voorstellingen kunnen amateurgezelschappen het protocol van het VSCD voor theaters en concertzalen als voorbeeld nemen.

  Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen), op voorwaarde dat zij het
  protocol voor blaasmuziek gebruiken. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

  Het OMT geeft over samen zingen aan dat er nog onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van zangactiviteiten kan plaatsvinden. Uitzondering daarop is solozang, waarbij (muzikale) begeleiding op 8 meter afstand moet plaatsvinden (binnen). De andere uitzondering zijn kinderen tot 12 jaar: zij mogen wel samen zingen.
  Lees verder op rijksoverheid.nl

  Koornetwerk Nederland hoopt dat de koorsector met het protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie tot 1 september gecontroleerd en kleinschalig van start kan. Met de ervaring die dit oplevert hoopt Koornetwerk Nederland vanaf 1 september een aangepast protocol te hebben dat het voor meer koren mogelijk maakt om veilig samen te zingen.

 

 

KNMO en Koornetwerk

De KNMO kwam deze week met goed nieuws: ‘We mogen weer’

https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/yes-we-mogen-weer-protocol-goedgekeurd/4172e1961663

 

Koornetwerk schrijft:

Samen zingen is weliswaar vanaf 1 juni niet meer verboden, maar het RIVM adviseert om de activiteiten nog niet te hervatten in afwachting van nader onderzoek. Voor professionele koren onderzoekt het ministerie van OCW al wel of het mogelijk is om te starten, op basis van een goed protocol. Het blijken dagkoersen: op het moment van publicatie kunnen de teksten op de website van de rijksoverheid al weer verder zijn aangepast.

 

Er is een protocol voor de koorsector
De professionele koren hebben daar in samenwerking met de Nederlandse associatie voor podiumkunsten (NAPK) hard aan gewerkt.
Voor de amateurkoorsector heeft Koornetwerk Nederland een protocol ontwikkeld samen met andere cultuurpartners in Cultuurconnectie. Onderling is er afstemming geweest: beide protocollen bevatten zo dezelfde basisuitgangspunten om veilig samen te kunnen zingen. Deze uitgangspunten zijn onder meer gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en protocollen uit Duitsland. Blaasensembles hebben op basis van onderzoek uit Freiburg reeds het groene licht gekregen van het ministerie van OCW, wanneer zij dit onderzoek verwerken in hun protocol. Het onderzoek geeft dus voldoende vertrouwen en spreekt zich ook uit over zingen en is betrokken bij het protocol.

Uiteraard gelden daarnaast ook algemeen geldende hygiëne maatregelen die ook voor andere sectoren gelden. Met deze protocollen kan volgens de professionele én de amateurkoorsector veilig gezongen worden.

 

De protocollen zullen worden toegezonden aan het ministerie van OCW en we hopen dat op basis hiervan het slot van de sector af kan om zo in fasen weer op te starten.
https://koornetwerk.nl/category/corona/

 

 

Enschede / Veiligheidsregio Twente

Algemeen – informatie gemeente Enschede
Informatie over coronamaatregelen valt te lezen op de website van de gemeente Enschede www.enschede.nl/corona

Tevens kan je de factsheet raadplegen
https://www.enschede.nl/sites/default/files/factsheet-6-mei.pdf

Veiligheidsregio Twente
Om te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 26 maart 2020 landelijk, dus ook in Twente, een noodverordening. Wanneer de landelijke maatregelen wijzigen, dan wijzigt de noodverordening ook. De laatste versie van de noodverordening VRT is van 1 juni 2020.
Deze informatie vind je hier: https://vrtwente.nl/corona/

In de noodverordening is niets vastgelegd over zingen en blaasmuziek. Daarmee is er vanuit de veiligheidsregio geen verbod om dit buiten te doen.

Protocol
Wil je met jouw groep weer gaan repeteren, dan moet een eigen protocol hebben. Het bovengenoemde protocol (zie info bij onderdeel LKCA of bij KNMO / Koornetwerk) kan je hiervoor als richtlijn gebruiken.

Dit protocol hoeft niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente Enschede.
De gemeente heeft vertrouwen in haar culturele veld en gaat er vanuit dat het veld zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor is er besloten geen meldplicht op te stellen voor het aanleveren van protocollen.

Informatiepunt
Er is vanaf nu een speciaal punt geopend door de gemeente Enschede waar culturele instellingen en verenigingen hun specifieke vragen kunnen stellen.
Heb je vragen waar je met de beschikbare informatie en na overleg met mij als Cultuurcoach nog niet helemaal uitkomt? Mail dan naar cultuurmaatregelen@enschede.nl.

 

 

Reactie achterlaten

« Terug naar het nieuwsoverzicht