Fondsen en sponsoring

Fondsen financieren bijzonder veel kunst en cultuur in Nederland. Er zijn dan ook veel cultuurfondsen actief in ons land. Elk cultuurfonds heeft zijn eigen doelstelling, organisatie en voorwaarden. Steeds komen er nieuwe bij en soms verdwijnt er weer een.

Ben je van plan een fonds te benaderen voor de financiering van een idee of project, dan is het belangrijk om te begrijpen welke verschillende fondsen er zijn en hoe zij te werk gaan. Zo vergroot je je kans op een succesvolle aanvraag voor geld.
Lees meer in het Dossier Cultuurfondsen in Nederland van Cultuur+Ondernemen.

 

Online cursus fondsenwerving

De online cursus fondsenwerving helpt bij het vinden van financiering van je project. Of je vrijwilliger bent of penningmeester, werkzaam bent in een professionele organisatie of enthousiast meedoet in de buurt, iedereen wil weten hoe fondsenwerving een succes wordt. In de filmpjes op deze site wordt een en ander toegelicht, zoals:

 • Hoe vind ik financiering voor mijn project?
 • Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds?
 • Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag?

 

Fondsen (lokaal, regionaal en landelijk)

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap.

Zie ook de website.

 

BNG Cultuurfonds bng-cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid en verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed.

Het project moet minimaal een regionaal bereik hebben en opgezet en/of uitgevoerd in samenwerking met professionals. Het BNG cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel.

 

Euregio

Grensoverschrijdende samenwerkingen voor culturele activiteiten kunnen via de EUREGIO financieel ondersteund worden door het INTERREG V A project Kunstverbinding of door het project voor Ontmoetingen.

 

Projectoproepen voor subsidie tot € 25.000

“Meerdere keren per jaar organiseren wij projectoproepen voor grensoverschrijdende ontmoetingen (max. € 1.000 subsidie) en meer intensieve en langdurige samenwerking (max. € 25.000 subsidie).” (bron: website Euregio, dd 2021-07-14).

 

FransenfondsAgfra

Agfra Holding heeft het Fransenfonds opgericht, dat financiële steun verleent aan o.a. organisaties, clubs en verenigingen. De Stichting beoogt cultuur, sport en wetenschap in de regio Twente te stimuleren door het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften.

Aan elke aanvraag zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • De aanvraag dient een maatschappelijk, sportief of cultureel doel.
 • Het bevat een beschrijving van de activiteit en de reden voor de aanvraag.
 • Het gaat om incidentele (geen structurele) financiële ondersteuning.
 • Tussen de activiteit en de aanvraag zit minimaal drie maanden.
 • De aanvraag is voorzien van een begroting en informatie over andere benaderde instellingen.

 

Fonds 21  Fonds21

Fonds 21 (vroeger SNS Reaal Fonds) is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Fonds 21 wil een positieve bijdrage leveren aan de hedendaagse samenleving door ideële doelen te steunen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Het fonds steunt onder meer projecten voor de basisschool, het vmbo, havo/vwo en het mbo. Fonds 21 heeft in 2017 een programmaregeling geïnitieerd, die culturele instellingen stimuleert kwalitatief en toegankelijk aanbod voor mbo’ers te ontwikkelen.

Let op: dit is een fonds voor professionele kunsten. U kunt minimaal 10.000 euro aanvragen.

 

Fonds Kwadraat

Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening tot 8.000 euro af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk.

Een lening kan worden gebruikt voor een expositie in binnen- of buitenland, een publicatie, de aanschaf van apparatuur of gereedschap, een nieuwe website, deelname aan een artist-in-residency enzovoort.

 

Fonds voor Cultuurparticipatie    fondscultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.
Aandachtsgebieden van het fonds zijn kunstparticipatie, ouderenparticipatie en erfgoedparticipatie.

 

Fonds Podiumkunsten   fondspodiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst (muziek, dans en theater) in Nederland dat streeft naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land (én internationaal).

Het fonds stimuleert het bereik van een groot en breed publiek. Bijzondere aandacht gaat onder meer uit naar talentontwikkeling.

 

Geefwet 

Particulieren en bedrijven kunnen kunst en kunstenaars ondersteunen. De overheid stimuleert dit door de Geefwet.
De Geefwet maakt giften aan kunst en kunstenaars voor particulieren fiscaal aantrekkelijk. Want giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Speciaal hiervoor is er de campagne Daar geef je om.

 

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds (GVMF)

Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds is opgericht ter gelegenheid van 400 jaar Grolsch in 2015. Het is een cadeau van Grolsch aan de regio om de sociale en economische groei in de regio te stimuleren. Het fonds heeft als doel om ‘vakmanschap is meesterschap’, in de breedste zin van het woord, in Twente en de Achterhoek te ondersteunen. Hierbij wordt groot belang gehecht aan enerzijds karakter en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid.

Voorwaarden:

Het project en/of initiatief moet plaatsvinden in Twente of de Achterhoek. Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds biedt financieel steun aan initiatieven die voldoen aan de volgende vier criteria:
Ondernemerschap – Wat draagt het project en/of initiatief lokaal bij?

 • Innovatie – Bevat het initiatief een innovatief karakter of een vernieuwende factor?
 • Duurzaamheid – Is het project duurzaam of zijn er duurzame maatregelen getroffen?
 • Karakter – Wat draagt het initiatief bij aan de maatschappij?

Vanaf april 2022 kunnen projecten/initiatieven weer ingediend worden bij het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. De ingediende projecten worden beoordeeld, waarna de gehonoreerde projecten op de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap avond bekend worden gemaakt.

 

ING Nederland Fonds

“Het ING Nederland fonds investeert in ongeveer 25 maatschappelijk ondernemers. Zij zijn actief op onze thema’s:

 • iedereen kan digitaal meedoen
 • mensen zijn financieel gezond en zelfredzaam
 • werk is voor iedereen bereikbaar

Bij het selecteren van nieuwe partners wordt onder andere gelet op meetbare impact, potentiele schaal en ondernemende aanpak. Het fonds verstrekt zowel donaties als sociale leningen. De Club is bijna vol en daarom kijken we goed naar wie de club compleet kan maken.

Het ING Nederland fonds verstrekt geen eenmalige donaties.”

(Bron: https://www.ing.nl/de-ing/ing-nederland-fonds/aanvraag-doen d.d. 26-01-2023)

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of kunnen doen aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs. Voor die kinderen betalen het Jeugdfonds de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

 

 

Jongbloed Foundation

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren.

De Jongbloed Foundation ondersteunt organisaties en initiatieven met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken. De stichting De Jongbloed Foundation richt zich op de hele wereld waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde initiatieven die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren.

 

Kickstart Cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteKickstart Cultuurfondsuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar.

 

Provincie Overijssel

De provincie heeft verschillende regelingen:

 1. Subsidie Cultuurparticipatie
 2. Kleine Culturele Initiatieven
 3. Subsidie Erfgoed

Voor Rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen, gemeenten of waterschappen.

Voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse voor en de actieve deelname aan:

 • A: Kunst en cultuur op de volgende deelgebieden: beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed en literatuur.
  Dit wordt ook cultuurparticipatie genoemd.
 • B: Amateurkunst.
  Bij amateurkunst gaat het om het actief beoefenen van kunst als hobby. De inkomsten zijn niet zo hoog dat je er je eerste levensbehoeften mee kunt betalen.

.

2. Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO)pr_bernhard_cultuurfonds_logo

Voor rechtspersonen en voor groepen, en ter ondersteuning van projecten die

 • Inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie.
 • Een breed aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Het KCIPO honoreert aanvragen vanaf €500,- en tot een maximale bijdrage van €2.500,-. Daarnaast mag de maximale begroting van het project niet hoger zijn dan €12.500,-. Zie voor meer info de website. Aanvragen lopen via het Cultuurfonds Overijssel.

Vergaderdata  Uiterste inleverdata 
12 december 2022 1 november 2022
3 april 2023 15 februari 2023
3 juli 2023 15 mei 2023
9 oktober 2023 15 augustus 2023
11 december 2023 1 november 2023

Wat: Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal.

Onder cultureel erfgoed verstaan wij: Overijsselse gebouwen, bouwwerken en cultuurlandschappen die vanuit het verleden zijn overgebleven. Ze zijn het waard om behouden te blijven en ze dragen bij aan de karakteristieke identiteit van het gebied.

Waarvoor: Voor één of meer van de volgende activiteiten:

 1. Archeologie.
  Voor activiteiten die archeologie zichtbaarder en toegankelijker maken. Hier vallen ook activiteiten onder die wat vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied.
 2. Cultureel erfgoed.
  Voor de uitvoering van restauratie- en herstelwerkzaamheden aan cultureel erfgoed, met voorbereidende werkzaamheden. Minimaal twee eigenaren met ieder minimaal één cultuurhistorisch object/bouwwerk nemen deel aan de activiteit.
  Toelichting: Terrein beherende organisaties die eigenaar zijn van een groep gebouwen, bouwwerken of cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor de karakteristieke identiteit van het gebied kunnen zelfstandig aanvragen.
 3. Immaterieel erfgoed.
  Voor activiteiten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed en streektaal.
  Onder immaterieel erfgoed verstaan wij: sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis, verhalen of vaardigheden die Overijsselse gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.

Hoe meer activiteiten u kunt combineren hoe hoger de subsidie. (bron: website provincie, dd 2022-02-25)

.

Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken. Zie de website voor inspiratie en meer informatie over aanvragen.

Er kan elk moment een aanvraag ingediend worden, deze wordt binnen twee weken in behandeling genomen. Belangrijk is dat u minimaal vier maanden voor de start van een project indient of minimaal zes maanden voor de start van een groot project.

 

Micro Music Fonds

Organiseer je een concert of ander feest met artiesten in Enschede? Dan verdubbelt het Micro Music Fonds de gage voor de artiest. Ook hebben ze wat extra budget voor eten en onderdak.
Iedereen kan aanvragen: ook als je geen officiële rechtsvorm hebt (a la een stichting, vereniging of bedrijf).

Voorwaarden:

 • de activiteit vind plaats in Enschede,
 • het gaat niet om een coverband of tribute act, en
 • er geld een max van twee artiesten per activiteit.
Aanvragen kan via het formulier (zie link onderaan). Verwerking en beoordeling van de aanvraag duurt 1 week. Het geld ontvang je 1 week voor de activiteit. Het proces is georganiseerd door Stichting Grensgeval. Het aanvraagformulier vind je hier.

Bron: https://www.instagram.com/enschede_underground/ en https://linktr.ee/enschedeunderground (dd 02-07-2022)

Mondriaan Stichting  fondsmondriaan

Een cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt en stimuleert.

 

 

Music Support Overijssel

In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds presenteert Poppunt Overijssel een nieuw fonds: Music Support Overijssel. Deze regeling is bedoeld om ambitieuze artiesten uit deze provincie te ondersteunen, van producer tot metalband en van singer-songwriter tot hiphopcollectief. Met een bijdrage kunnen zij zichzelf artistiek en zakelijk ontwikkelen, om zo met een gerichte investering een grote sprong te maken.

Per act kan er maximaal €1000 worden aangevraagd verdeeld over zes aanvraagrondes.

De beoordelingscommissie komt zes keer per jaar samen. Aanvragen die voor de genoemde deadline binnen zijn, worden dan besproken. Enkele dagen hierna krijg je bericht.

DEADLINES MUSIC SUPPORT RONDES 2022:

🔹 Deadline ronde 1: 28 februari
🔹 Deadline ronde 2: 25 april
🔹 Deadline ronde 3: 27 juni
🔹 Deadline ronde 4: 29 augustus
🔹 Deadline ronde 5: 24 oktober
🔹 Deadline ronde 6: 
2 januari (2023)

(bron: website fonds dd 2022-02-25)

.

Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De missie van het Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

Daartoe verstrekt het financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

 

Nederlands Letterenfonds

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

.

Noodfonds NORMAnoodfonds NORMA

Noodfonds NORMA biedt uitvoerende kunstenaars kansen in crisistijd door extra geld voor projecten beschikbaar te stellen. De voorwaarden voor aanvragen zijn vandaag bekendgemaakt. Het NORMA Corona Fonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en wordt in de tweede helft van augustus 2020 officieel geopend voor projectaanvragen van acteurs, stemacteurs, musici, cabaretiers, dansers en andere uitvoerende kunstenaars.

Bekijk de voorwaarden en benut deze kans, zie de website.

.

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds richt zich op sociale inclusie en stimuleert projecten die erop gericht zijn ontmoetingen tussen mensen te organiseren of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij.
De algemene richtlijnen en voorwaarden vind je hier.
.
Daarnaast bieden onderstaande projecten ook culturele mogelijkheden:

 • Oranje Fonds Collecte
  Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd is. Voor 2018 kan aanmelden tot 1 april.
 • NLdoet
  Voor deze landelijke vrijwilligersdag (meestal op de derde vrijdag en zaterdag van maart) kunnen klussen aangemeld worden. Vrijwilligers kunnen zich als team en individueel aanmelden voor een activiteit. Voor klussen kan een financiele bijdrage aangevraagd worden
 • Nationale Burendag
  Jaarlijks tijdens het 4e weekeinde van september; voor activiteiten met/voor de buurt kan een financiele bijdrage gevraagd worden. Dit is een samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

.

Paul Pella FondsPaul Pella Fonds

Het Paul Pella Fonds subsidieert Enschedese initiatieven die zich inzetten voor de bevordering van instrumentale en/of vocale muziek en muziektheater. Projecten waarbij meerdere professionele- en amateurorganisaties een samenwerking aangaan hebben de voorkeur. Er is zo mogelijk aandacht voor samenwerking met de Nederlandse Reisopera en Phion of een van de professionele muziekorganisaties in Enschede.

Aanvragen mogen ook gericht zijn op een eenmalige aanschaf (bijv. van een muziekinstrument) mits de overige voorwaarden eveneens van toepassing zijn in de aanvraag. De aanvragen kunnen voor 1 december of 1 juni worden ingediend.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Overijssel

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
Subsidie aanvragen… Hoe werkt het?

Werkterreinen:
– Podiumkunsten
– Beeldende kunst
– Monumentenzorg
– Geschiedenis en letteren
– Natuurbehoud

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Anjeractie

Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan bijvoorbeeld  kostuums, instrumenten of decor. Collecteren kan van deur-tot-deur, en online.

Aanmelden kan via het online platform.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Huur licht, geluid en podiumdelenPBCF-waardebonnenactie

Individuele aanvragen van (theater- en toneel-)groepen of verenigingen voor theatertechnische faciliteiten in de vorm van licht en geluid of podia worden in principe niet gehonoreerd.

In plaats daarvan heeft het fonds ervoor gekozen om op een aantal plaatsen, verspreid over de provincie Overijssel, semi-professionele licht- en geluidsapparatuur, alsmede podia in zogeheten ‘pooldepots’ onder te brengen.

Nadere informatie omtrent deze podiuminstallaties en de huurmogelijkheden vindt u in de folder Huur licht, geluid en podiumdelen.

 

Pure Energie Fonds

Het Pure Energie Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving in Nederland. Het is een onafhankelijke stichting met als doelstelling om duurzame projecten te stimuleren en te helpen realiseren.

 

Rabobank Zuid- en Oost-Twenterabobabnk-logo

De Rabobank geeft langdurige steun aan lokale verenigingen en stichtingen en helpen vanuit het Stimuleringsfonds. Dit bestaat uit:

 • Sociaal Maatschappelijk Fonds
  Het Sociaal Maatschappelijk Fonds is gericht op aanvragen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en natuur.
 • Fonds Economische Vitaliteit
  Het Fonds Economische Vitaliteit steunt projecten die de economie in onze regio verbeteren. De steun richt zich onder meer op de volgende onderwerpen:

  • vernieuwing aanmoedigen in onze regio via Universiteit Twente en Saxion.
  • een aantrekkelijke omgeving voor ondernemers vormen.
  • duurzaamheid en samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties aanmoedigen.
  • lokale initiatieven ondersteunen die Rabobank Zuid en Oost Twente, haar ledenraad en haar klanten belangrijk vinden.
 • Rabo ClubSupport
  Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.
 • Rabo Verenigingsondersteuning
  “Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur. Met Verenigingsondersteuning bieden we verenigingen o.a. intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.”. Dit programma staat de komende 10 jaar, dus tot en met 2032. Voor meer informatie over dit programma kan je contact met ons opnemen. Zie https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/verenigingsondersteuning.

 

Stichting de Houtmaathoutmaat-185x40

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

 

Stichting DOEN

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben wij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

 

Stichting IBN RoesjdIBN Roesjd

De Stichting IBN Roesjd heeft ten doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen. Sector: educatie en welzijn.

Maximale bijdrage per project: € 1500,-
Indienen aanvraag via formulier op de site. Contact met secretaris ook via een (ander) formulier op de site.

.

Stichting Roelvink Fonds (PDF)  

Stichting Roelvink Fonds biedt financiële ondersteuning aan culturele initiatieven in Twente en de Achterhoek die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De aanvraag moet dienen voor het aanschaffen van materialen/apparatuur voor een project (dat meerdere keren plaatsvind).

 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en cross-overs. Het fonds verbindt deze cultuurvormen met de creatieve industrie.

Aanvragers zijn startende ontwerper/makers, ervaren ontwerper/makers of culturele instellingen.

 

 

VSBfonds  fondsvsb

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving.

VSBfonds kent donaties toe aan projecten op het gebied Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project.

Het beleid van Kunst & Cultuur richt zich in hoge mate op het publiek: het fonds wil mensen in contact brengen met allerlei vormen van kunst en cultureel erfgoed. VSBfonds wil echter ook dat contact verdiepen, door bijvoorbeeld cultuureducatie of het actief beoefenen van kunst.

.  

Universiteitsfonds

Het Universiteitsfonds ondersteunt activiteiten die worden georganiseerd door óf voor UT-studenten of UT-medewerkers. De activiteit is nieuw of bijzonder.

Doelstelling: Het gaat om het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen én de bekostiging van voorzieningen waarin de overheid of het bedrijfsleven niet voorziet. Dit doet het fonds in nauwe afstemming en samenwerking met het bestuur van de Universiteit Twente.

Het fonds heeft vier rollen:

 1. Aanjager van nieuwe ontwikkelingen
  Investeringen in nieuwe ontwikkelingen die zonder startfinanciering door het fonds niet of te laat in gang kunnen worden gezet.
 2. Aanjager van de academische gemeenschap
  Investeringen in de persoonlijke vorming en de community van studenten, alumni en medewerkers.
 3. Aanjager van excellentie
  Het bevorderen van de excellentie van studenten, alumni en medewerkers.Aanjager van contacten tussen externe stakeholders en universiteit
 4. Aanjager van contacten tussen externe stakeholders en universiteit
  Het stimuleren van de relaties tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen enerzijds en de Universiteit Twente, studenten, alumni en medewerkers anderzijds

 

Wat is een sponsor?

Een sponsor is een persoon of organisatie, meestal een bedrijf, die een evenement (bijvoorbeeld een festival of sportwedstrijd), een individu, een groep personen (bijvoorbeeld een vereniging of sportploeg) of een bouwwerk (bijvoorbeeld een theater) steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit. De publiciteit wordt onder andere verkregen door de naam van de sponsor op de kledij of de uitrusting van de sporters te vermelden (zoals de “shirtsponsor” bij voetbalploegen), of de naam aan die van de ploeg of het evenement te verbinden.

(bron: Wikipedia)

.

Sponsoring zoeken

Interessante informatie hierover vind je o.a. op de volgende sites:

Andere manieren om veel kleine sponsoren te vinden, zijn bijvoorbeeld via een ‘Grote Clubactie‘ of een eigen variant daarop. Denk aan een loterij, verkoopacties (bijvoorbeeld bloembollen) of sponsorloop. Wellicht kan bijvoorbeeld een muziekvereniging samen met een lokale atletiekvereniging een sponsorloop organiseren?