Fondsen en sponsoring

Fondsen financieren bijzonder veel kunst en cultuur in Nederland. Er zijn dan ook veel cultuurfondsen actief in ons land. Elk cultuurfonds heeft zijn eigen doelstelling, organisatie en voorwaarden. Steeds komen er nieuwe bij en soms verdwijnt er weer een.

Ben je van plan een fonds te benaderen voor de financiering van een idee of project, dan is het belangrijk om te begrijpen welke verschillende fondsen er zijn en hoe zij te werk gaan. Zo vergroot je je kans op een succesvolle aanvraag voor geld.
Lees meer in het Dossier Cultuurfondsen in Nederland van Cultuur+Ondernemen.

 

Online cursus fondsenwerving

De online cursus fondsenwerving helpt bij het vinden van financiering van je project. Of je vrijwilliger bent of penningmeester, werkzaam bent in een professionele organisatie of enthousiast meedoet in de buurt, iedereen wil weten hoe fondsenwerving een succes wordt. In de filmpjes op deze site wordt een en ander toegelicht, zoals:

 • Hoe vind ik financiering voor mijn project?
 • Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds?
 • Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag?

 

Fondsen (lokaal, regionaal en landelijk)

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap.

Zie ook de website.

 

BNG Cultuurfonds bng-cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid en verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed.

Het project moet minimaal een regionaal bereik hebben en opgezet en/of uitgevoerd in samenwerking met professionals. Het BNG cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel.

 

Creatieve Broedplaatsen TwenteLogo regio twente

Om creatieven voor de regio te behouden en aan te trekken gaat per 1 september 2020 de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente van start. Deze regeling biedt een financiële bijdrage, netwerkvorming en coaching.

Er is 1,4 miljoen subsidiegeld beschikbaar vanuit de Regio Deal van het Rijk. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 onder meer tien creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen.

 

Euregio

Grensoverschrijdende samenwerkingen voor culturele activiteiten kunnen via de EUREGIO financieel ondersteund worden door het INTERREG V A project Kunstverbinding of door het project voor Ontmoetingen. Zie de website.

Projectoproepen voor subsidie tot € 25.000

“Meerdere keren per jaar organiseren wij projectoproepen voor grensoverschrijdende ontmoetingen (max. € 1.000 subsidie) en meer intensieve en langdurige samenwerking (max. € 25.000 subsidie).” (bron: website Euregio, dd 2021-07-14) Zie de website.

 

FransenfondsAgfra

Agfra Holding heeft het Fransenfonds opgericht, dat financiële steun verleent aan o.a. organisaties, clubs en verenigingen. De Stichting beoogt cultuur, sport en wetenschap in de regio Twente te stimuleren door het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften.

Aan elke aanvraag zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • De aanvraag dient een maatschappelijk, sportief of cultureel doel.
 • Het bevat een beschrijving van de activiteit en de reden voor de aanvraag.
 • Het gaat om incidentele (geen structurele) financiële ondersteuning.
 • Tussen de activiteit en de aanvraag zit minimaal drie maanden.
 • De aanvraag is voorzien van een begroting en informatie over andere benaderde instellingen.

 

Fonds 21  Fonds21

Fonds 21 (vroeger SNS Reaal Fonds) is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Fonds 21 wil een positieve bijdrage leveren aan de hedendaagse samenleving door ideële doelen te steunen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Het fonds steunt onder meer projecten voor de basisschool, het vmbo, havo/vwo en het mbo. Fonds 21 heeft in 2017 een programmaregeling geïnitieerd, die culturele instellingen stimuleert kwalitatief en toegankelijk aanbod voor mbo’ers te ontwikkelen.

Let op: dit is een fonds voor professionele kunsten. U kunt minimaal 10.000 euro aanvragen.

Fonds 21 stimuleringsregeling ‘Mentaal Welzijn Jongeren & Corona’

Deze tijdelijke regeling van Fonds 21 opent op 1 maart en richt zich specifiek op projecten die nog dit jaar (2021) (grotendeels) gerealiseerd kunnen worden. Projectplannen kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2021. De focus ligt hierbij op jongeren tussen de 12 en 30 jaar die het ten gevolge van de coronamaatregelen zwaar hebben en het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000.

De projecten moeten uitvoerbaar zijn binnen de corona richtlijnen. Waar wij binnen ons reguliere beleid voorkeur hebben voor projecten waar jongeren fysiek aan deelnemen, kunnen binnen de stimuleringsregeling ook projecten worden ingediend die geheel of grotendeels online plaatsvinden. Een aanvraag kan ook een aanvulling betreffen op een lopend project, waardoor het bereik vergroot kan worden.

Fonds Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering stimuleert ondernemerschap in de hele culturele en creatieve sector met een breed productaanbod. De doelstelling is om individuen en organisaties in de creatieve sector te helpen. En uiteindelijk de sector in zijn geheel te versterken. Het Fonds verstrekt leningen tegen lage rentes. Ook geeft het garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden. Het Fonds heeft geen winstoogmerk.

 

Fonds Kwadraat

Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening tot 8.000 euro af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk.

Een lening kan worden gebruikt voor een expositie in binnen- of buitenland, een publicatie, de aanschaf van apparatuur of gereedschap, een nieuwe website, deelname aan een artist-in-residency enzovoort.

 

Fonds voor Cultuurparticipatie    fondscultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.
Aandachtsgebieden van het fonds zijn kunstparticipatie, ouderenparticipatie en erfgoedparticipatie.

 

Fonds Podiumkunsten   fondspodiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst (muziek, dans en theater) in Nederland dat streeft naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land (én internationaal).

Het fonds stimuleert het bereik van een groot en breed publiek. Bijzondere aandacht gaat onder meer uit naar talentontwikkeling.

 

Geefwet 

Particulieren en bedrijven kunnen kunst en kunstenaars ondersteunen. De overheid stimuleert dit door de Geefwet.
De Geefwet maakt giften aan kunst en kunstenaars voor particulieren fiscaal aantrekkelijk. Want giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Speciaal hiervoor is er de campagne Daar geef je om.

 

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds (GVMF)

Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds is opgericht ter gelegenheid van 400 jaar Grolsch in 2015. Het is een cadeau van Grolsch aan de regio om de sociale en economische groei in de regio te stimuleren. Het fonds heeft als doel om ‘vakmanschap is meesterschap’, in de breedste zin van het woord, in Twente en de Achterhoek te ondersteunen. Hierbij wordt groot belang gehecht aan enerzijds karakter en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid.

Voorwaarden:

Het project en/of initiatief moet plaatsvinden in Twente of de Achterhoek. Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds biedt financieel steun aan initiatieven die voldoen aan de volgende vier criteria:
Ondernemerschap – Wat draagt het project en/of initiatief lokaal bij?

 • Innovatie – Bevat het initiatief een innovatief karakter of een vernieuwende factor?
 • Duurzaamheid – Is het project duurzaam of zijn er duurzame maatregelen getroffen?
 • Karakter – Wat draagt het initiatief bij aan de maatschappij?

Vanaf 1 december 2019 tot en met 31 maart 2020 kunnen projecten/initiatieven ingediend worden bij het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds via onderstaand aanvraagformulier. In april zullen de ingediende projecten worden beoordeeld, waarna in mei 2020 de gehonoreerde projecten op de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap avond bekend worden gemaakt.

 

ING Nederland Fonds – Help Nederland Vooruit

In de afgelopen jaren organiseerde de ING het traject Help Nederland Vooruit, door lokale initiatieven te steunen die de buurt verbeteren. Wanneer er weer een nieuw traject wordt opgestart, dan lees je dat hier.

 

ING Nederland Fonds – landelijke initiatieven

Elk kwartaal komt het bestuur bijeen om de ingezonden aanvragen voor grootschalige, impactvolle initiatieven te beoordelen. Projecten die aansluiten bij de missie van het ING Nederland fonds komen vervolgens in aanmerking voor een ondersteuning. Een aantal punten waar het bestuur op toetst:

 • Worden mensen vooruit geholpen?
 • Bestaat er een langetermijneffect op het leven van deze mensen?
 • Is het initiatief grootschalig en regio-overschrijdend?
 • Is er genoeg potentie om het project te laten groeien?
 • Bestaat er genoeg steun van andere partijen in de samenleving?
 • Is de impact van het project duidelijk te meten?

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of kunnen doen aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs. Voor die kinderen betalen het Jeugdfonds de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

 

 

 

Jongbloed Foundation

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren.

De Jongbloed Foundation ondersteunt organisaties en initiatieven met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken. De stichting De Jongbloed Foundation richt zich op de hele wereld waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde initiatieven die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren.

 

Kickstart Cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteKickstart Cultuurfondsuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar.

 

Provincie Overijssel

De provincie heeft verschillende regelingen:

Subsidie Experimenten powered by cultuur

Subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een experimentele aanpak, methode of product of proces voor een vernieuwend aanbod binnen de culturele sector of in verbinding met andere sectoren of maatschappelijke vraagstukken. Aanvragers zijn professionele organisaties, en er kan aangevraagd worden voor één van de volgende activiteiten:

 • A: Voor experimenten binnen de culturele sector.
 • B: Voor experimenten binnen een cross-over met sociale kwaliteit.
 • C: Voor experimenten binnen een cross-over met de volgende sectoren of maatschappelijke vraagstukken: vrijetijdseconomie, economie, mobiliteit, leefbaar platteland, energietransitie, natuur, milieu en landschap en landbouw.

Het is een tenderregeling; de regeling is geopend voor aanvragen van 1 tm 30 september. In oktober worden aanvragen beoordeeld op volledigheid, en voldoen aan criteria. Naar aanleiding daarvan worden punten toegekend, de hoogst scorende aanvragen kunnen een toekenning krijgen. De regeling staat open tot het plafond bereikt wordt en het geld uit de regeling op is.

Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO)pr_bernhard_cultuurfonds_logo

Voor rechtspersonen en voor groepen, en ter ondersteuning van projecten die

 • Inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie.
 • Een breed aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Het KCIPO honoreert aanvragen vanaf €500,- en tot een maximale bijdrage van €2.500,-. Daarnaast mag de maximale begroting van het project niet hoger zijn dan €12.500,-. Zie voor meer info de website.

 

Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken. Zie de website voor inspiratie en meer informatie over aanvragen.

 

Micro Music Fonds

Organiseer je een concert of ander feest met artiesten in Enschede? Dan verdubbelt het Micro Music Fonds de gage voor de artiest. Ook hebben ze wat extra budget voor eten en onderdak.
Iedereen kan aanvragen: ook als je geen officiële rechtsvorm hebt (a la een stichting, vereniging of bedrijf).

Voorwaarden:

 • de activiteit vind plaats in Enschede,
 • het gaat niet om een coverband of tribute act, en
 • er geld een max van twee artiesten per activiteit.
Aanvragen kan via het formulier (zie link onderaan). Verwerking en beoordeling van de aanvraag duurt 1 week. Het geld ontvang je 1 week voor de activiteit. Het proces is georganiseerd door Stichting Grensgeval.
Het aanvraagformulier vind je hier.

 

Mondriaan Stichting  fondsmondriaan

Een cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt en stimuleert.

 

 

Music Support Overijssel

In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds presenteert Poppunt Overijssel een nieuw fonds: Music Support Overijssel. Deze regeling is bedoeld om ambitieuze artiesten uit deze provincie te ondersteunen, van producer tot metalband en van singer-songwriter tot hiphopcollectief. Met een bijdrage kunnen zij zichzelf artistiek en zakelijk ontwikkelen, om zo met een gerichte investering een grote sprong te maken.

Per act kan er maximaal €1000 worden aangevraagd verdeeld over zes aanvraagrondes.

De beoordelingscommissie komt zes keer per jaar samen. Aanvragen die voor de genoemde deadline binnen zijn, worden dan besproken. Enkele dagen hierna krijg je bericht.

🔹 Deadline ronde 1: 24 november 2020 (uitslag: dinsdag 1 december 2020)
🔹 Deadline ronde 2: 26 januari 2021 (uitslag: dinsdag 2 februari 2021)
🔹 Deadline ronde 3: 30 maart 2021 (uitslag: dinsdag 6 april 2021)
🔹 Deadline ronde 4: 25 mei 2021 (uitslag: dinsdag 1 juni 2021)
🔹 Deadline ronde 5: 27 juli 2021 (uitslag: dinsdag 3 augustus 2021)
🔹 Deadline ronde 6: 28 september 2021 (uitslag: dinsdag 5 oktober 2021)

 

Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De missie van het Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

Daartoe verstrekt het financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

 

Nederlands Letterenfonds

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Noodfonds NORMAnoodfonds NORMA

Noodfonds NORMA biedt uitvoerende kunstenaars kansen in crisistijd door extra geld voor projecten beschikbaar te stellen. De voorwaarden voor aanvragen zijn vandaag bekendgemaakt. Het NORMA Corona Fonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en wordt in de tweede helft van augustus 2020 officieel geopend voor projectaanvragen van acteurs, stemacteurs, musici, cabaretiers, dansers en andere uitvoerende kunstenaars.

Bekijk de voorwaarden en benut deze kans, zie de website.

 

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds richt zich op sociale inclusie en stimuleert projecten die erop gericht zijn ontmoetingen tussen mensen te organiseren of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Daarnaast bieden onderstaande projecten ook culturele mogelijkheden:

 • Oranje Fonds Collecte
  Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd is. Voor 2018 kan aanmelden tot 1 april.
 • NLdoet
  Voor deze landelijke vrijwilligersdag (meestal op de derde vrijdag en zaterdag van maart) kunnen klussen aangemeld worden. Vrijwilligers kunnen zich als team en individueel aanmelden voor een activiteit. Voor klussen kan een financiele bijdrage aangevraagd worden
 • Nationale Burendag
  Jaarlijks tijdens het 4e weekeinde van september; voor activiteiten met/voor de buurt kan een financiele bijdrage gevraagd worden. Dit is een samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

 

Paul Pella FondsPaul Pella Fonds

Het Paul Pella Fonds subsidieert Enschedese initiatieven die zich inzetten voor de bevordering van instrumentale en/of vocale muziek en muziektheater. Projecten waarbij meerdere professionele- en amateurorganisaties een samenwerking aangaan hebben de voorkeur. Er is zo mogelijk aandacht voor samenwerking met de Nederlandse Reisopera en Het Orkest van het Oosten of een van de professionele muziekorganisaties in Enschede. Aanvragen mogen ook gericht zijn op een eenmalige aanschaf (bijv. van een muziekinstrument) mits de overige voorwaarden eveneens van toepassing zijn in de aanvraag. Deadlines: voor 1 januari of 1 juni.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Overijssel

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
Subsidie aanvragen… Hoe werkt het?

Werkterreinen:
– Podiumkunsten
– Beeldende kunst
– Monumentenzorg
– Geschiedenis en letteren
– Natuurbehoud

 

Cultuurmakersfonds

Nieuw Cultuurmakersfonds voor professionele makers zonder meerjarige subsidie. Professionele makers (stichtingen of collectieven) in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen, kunnen vanaf 11 juni om 9:00 uur een aanvraag indienen via de website van het Cultuurfonds.

Wat is het doel?

Initiatieven ondersteunen waarvan het publiek offline of online kan genieten, en zodoende een nieuwe impuls geven aan het culturele aanbod. Het gaat om projectfinanciering waardoor de kunst ondanks de coronacrisis in beeld en in ontwikkeling blijft.

Wie komt voor een bijdrage in aanmerking?

Stichtingen of collectieven (geen individuen) van professionele makers die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. Professionele makers tonen hun werk regelmatig bij erkende podia, instellingen of manifestaties. e.d. Een collectief dient te bestaan uit minimaal drie makers die werkzaam zijn in dezelfde of verschillende kunstdiscipline(s).

Onder makers verstaan wij: acteurs, auteurs, beeldend kunstenaars, choreografen, componisten, curatoren, dansers, dichters, film/documentaire- en theatermakers, fotografen, (mode)vormgevers, musici, scenaristen, scenografen, spoken word-artists e.d.

 

Aanvragen kunnen worden gedaan door:

 • rechtspersonen zonder winstoogmerk met een culturele doelstelling (kunnen alle bedragen aanvragen)
 • collectieven  van professionele makers (dit hoeven dus geen rechtspersonen te zijn), waarvan de samenwerking een relevante meerwaarde heeft voor het publiek (aanvragen tot en met € 25.000).

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Anjeractie

Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan bijvoorbeeld  kostuums, instrumenten of decor. Collecteren kan van deur-tot-deur, en online.

Voor 2018 kan aanmelden vanaf 15 februari op het online platform. De Anjeractie straat en deur-aan-deur collecte vind in 2018 plaats van 27 mei tot en met 2 juni 2018.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Huur licht, geluid en podiumdelenPBCF-waardebonnenactie

Individuele aanvragen van (theater- en toneel-)groepen of verenigingen voor theatertechnische faciliteiten in de vorm van licht en geluid of podia worden in principe niet gehonoreerd.

In plaats daarvan heeft het fonds ervoor gekozen om op een aantal plaatsen, verspreid over de provincie Overijssel, semi-professionele licht- en geluidsapparatuur, alsmede podia in zogeheten ‘pooldepots’ onder te brengen.

Nadere informatie omtrent deze poolinstallaties en de huurmogelijkheden vindt u in de folder Huur licht, geluid en podiumdelen.

Zie ook de website.

 

Rabobank Enschede-Haaksbergenrabobabnk-logo

De Rabobank geeft langdurige steun aan lokale verenigingen en stichtingen en helpen vanuit het Stimuleringsfonds. Dit bestaat uit drie aparte fondsen:

 • Rabo Clubkas Campagne
  De bank stelt een bedrag beschikbaar, verenigingen en clubs die bij de bank bankieren konden meedoen. Leden konden stemmen. In 2021 is het streven opnieuw een Rabo Clubkas Campagne te houden. Clubs en verenigingen die in aanmerking komen voor deelname worden hiervan te zijner tijd op de hoogte gebracht.
 • Sociaal Maatschappelijk Fonds
  Het Sociaal Maatschappelijk Fonds is gericht op aanvragen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en natuur.
 • Fonds Economische Vitaliteit

Het Fonds Economische Vitaliteit steunt projecten die de economie in onze regio verbeteren. De steun richt zich onder meer op de volgende onderwerpen:

  • vernieuwing aanmoedigen in onze regio via Universiteit Twente en Saxion.
  • een aantrekkelijke omgeving voor ondernemers vormen.
  • duurzaamheid en samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties aanmoedigen.
  • lokale initiatieven ondersteunen die Rabobank Enschede-Haaksbergen, haar ledenraad en haar klanten belangrijk vinden.

Zie voor meer info over bovenstaande de website van Rabobank Enschede-Haaksbergen.

 

Daarnaast heeft de bank het programma ‘Rabo Verenigingsondersteuning’. Voor meer informatie over dit programma kan je contact opnemen met de Cultuurcoach.

Voor activiteiten/stichtingen/verenigingen die in Glanerbrug zitten kan men (ook) terecht bij de Rabobank Twente-Oost.

.

Stichting de Houtmaathoutmaat-185x40

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

Meer informatie is te vinden op deze website.

 

Stichting DOEN

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben wij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

 

Stichting IBN RoesjdIBN Roesjd

De Stichting IBN Roesjd heeft ten doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen. Sector: educatie en welzijn.

Maximale bijdrage per project: € 1500,-
Indienen aanvraag via formulier op de site. Contact met secretaris ook via een (ander) formulier op de site.

.

Stichting Roelvink Fonds  

Stichting Roelvink Fonds biedt financiële ondersteuning aan culturele initiatieven in Twente en de Achterhoek die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De aanvraag moet dienen voor het aanschaffen van materialen/apparatuur voor een project (dat meerdere keren plaatsvind).

Meer informatie is te vinden in dit document.

 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. En ook voor e-cultuur, games en videoclips. Het fonds verbindt deze cultuurvormen met de creatieve industrie.

Regeling Experiment

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per 1 februari 2020 een nieuwe subsidieregeling geopend, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.

VSBfonds  fondsvsb

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving.

VSBfonds kent donaties toe aan projecten op het gebied Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project.
Het beleid van Kunst & Cultuur richt zich in hoge mate op het publiek: het fonds wil mensen in contact brengen met allerlei vormen van kunst en cultureel erfgoed. VSBfonds wil echter ook dat contact verdiepen, door bijvoorbeeld cultuureducatie of het actief beoefenen van kunst.

.  

Universiteitsfonds

Het Universiteitsfonds ondersteunt activiteiten die worden georganiseerd door óf voor UT-studenten of UT-medewerkers. De activiteit is nieuw of bijzonder. Zie de website.

 

Sponsoring

Wat is een sponsor?

Een sponsor is een persoon of organisatie, meestal een bedrijf, die een evenement (bijvoorbeeld een festival of sportwedstrijd), een individu, een groep personen (bijvoorbeeld een vereniging of sportploeg) of een bouwwerk (bijvoorbeeld een theater) steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit. De publiciteit wordt onder andere verkregen door de naam van de sponsor op de kledij of de uitrusting van de sporters te vermelden (zoals de “shirtsponsor” bij voetbalploegen), of de naam aan die van de ploeg of het evenement te verbinden.

(bron: Wikipedia)

.

Sponsoring zoeken

Interessante informatie hierover vind je o.a. op de volgende sites:

Andere manieren om veel kleine sponsoren te vinden, zijn bijvoorbeeld via een ‘Grote Clubactie‘ of een eigen variant daarop. Denk aan een loterij, verkoopacties (bijvoorbeeld bloembollen) of sponsorloop. Wellicht kan bijvoorbeeld een muziekvereniging samen met een lokale atletiekvereniging een sponsorloop organiseren?