Fondsen

Cultuur+Ondernemen: dossier Cultuurfondsen in Nederland

Ben je van plan een fonds te benaderen voor de financiering van een idee of project, dan is het belangrijk om te begrijpen welke verschillende fondsen er zijn en hoe zij te werk gaan. Zo vergroot je je kans op een succesvolle aanvraag voor geld.

Het dossier Cultuurfondsen in Nederland van Cultuur+Ondernemen legt alles dat je moet weten uit, zie hun website.

 

Fondsen (lokaal, regionaal en landelijk)

Blockbusterfonds

Bij het Blockbusterfonds kunnen aanvragen worden gedaan door ANBI organisaties voor een garantie of een lening, in combinatie met een gegarandeerde afname van toegangskaarten door de VriendenLoterij.

Met de garantie of lening wordt het mogelijk om extra te investeren in de marketing van een project. Doel van de investering is het aantrekken van extra bezoekers, waarmee extra inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Het Blockbusterfonds beschikt over twee regelingen:

 1. BBF – vanaf 15.000 betalende bezoekers
  Bedrag: Garantie of lening: € 40.000 – € 75.000
 2. BBF XTRA – vanaf 10.000 – 15.000 betalende bezoekers
  Bedrag: Garantie of lening: € 30.000

Deadlines: men vergadert 5 maal per jaar en adviseert ongeveer een half tot één jaar tevoren een conceptaanvraag in te dienen.

 

BNG Cultuurfonds bng-cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid en verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed.

Het project moet minimaal een regionaal bereik hebben en opgezet en/of uitgevoerd in samenwerking met professionals. Het BNG cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel.

 • Bedrag: De bedragen die het BNG Cultuurfonds ter beschikking stelt liggen globaal tussen €1.000 euro en €15.000.
 • Deadline: Het bestuur vergadert in maart, juni, september en december. De deadline voor een aanvraag is globaal medio januari, medio april, medio juli en medio oktober.

 

Cultuurfonds Overijssel

Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

Werkterreinen:

 • Podiumkunsten
 • Beeldende kunst
 • Monumentenzorg
 • Geschiedenis en letteren
 • Natuurbehoud

Bedrag: De hoogte van de bijdrage verschilt per project en altijd op basis van cofinanciering.

Deadlines: projecten tot € 12.500 kunnen het hele jaar ingediend worden.

Projecten groter dan € 12.500:

 • 15 februari 2024 (vergaderdatum 8 april 2024)
 • 15 mei 2024 (vergaderdatum 8 juli 2024)
 • 15 augustus 2024 (vergaderdatum 7 oktober 2024)
 • 1 november 2024 (vergaderdatum 9 december 2024)

 

Cultuurfonds Overijssel – Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel

Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen, en groepen personen, bijvoorbeeld een buurt of wijk, kunnen een aanvraag doen uit dit fonds.

Een project moet voldoen aan algemene richtlijnen en de aanvullingen daarop van het Cultuurfonds Overijssel. Er is een voorkeur voor projecten die inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie en een breed draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Er wordt geen bijdrage gegeven voor natuurprojecten, investeringen, aankopen, opdrachten, opleidingen en studiereizen.

 • Bedrag: minimaal €500, maximaal 3.500 op een totale begroting van (max) € 12.500.
 • Deadlines: projecten tot € 12.500 kunnen het hele jaar ingediend worden.

 

Cultuurfonds – Huur licht, geluid en podiumdelen

Individuele aanvragen van (theater- en toneel-)groepen of verenigingen voor theater technische faciliteiten in de vorm van licht en geluid of podia worden in principe niet gehonoreerd.

In plaats daarvan heeft het fonds ervoor gekozen om op een aantal plaatsen semi-professionele licht- en geluidsapparatuur, alsmede podia in zogeheten ‘pooldepots’ onder te brengen.

Nadere informatie omtrent deze podiuminstallaties en de huurmogelijkheden, staat op hun website.

 

Crowdfunding – platform Samen voor Elkaar Overijssel

Dit is de plek voor Overijsselse initiatiefnemers om zichtbaar te worden, financiering te vinden, individuele begeleiding te krijgen en in contact te komen met adviseurs en financiers.

Op Samen voor Elkaar dragen meerdere partners, onder hun eigen voorwaarden, bij aan crowdfundingcampagnes: ze matchen bij de crowdfundingsacties. Via Samen voor Elkaar vraag je gemakkelijk een bijdrage aan en al snel weet je of je deze partner een bijdrage aan jouw crowdfundingcampagne gaat doen! Matchingspartners hierbij zijn de Provincie Overijssel en VSB Fonds.

 

Elja Foundation

De ELJA Foundation financiert hoogwaardige projecten die tot doelstelling hebben om kinderen en jongeren (4-18 jaar) middels muziek, dans en/of beeldende kunst beter voor te bereiden op hun toekomst en meer met elkaar te verbinden.

Aanvragen zijn minimaal €10.000 en maximaal €35.000. U kunt het gehele jaar door een aanvraag indienen. De aanvragen worden drie keer per jaar beoordeeld.

.

FransenfondsAgfra

Agfra Holding heeft het Fransenfonds opgericht, dat financiële steun verleent aan o.a. organisaties, clubs en verenigingen. De Stichting beoogt cultuur, sport en wetenschap in de regio Twente te stimuleren door het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften.

Aan elke aanvraag zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • De aanvraag dient een maatschappelijk, sportief of cultureel doel.
 • Het bevat een beschrijving van de activiteit en de reden voor de aanvraag.
 • Het gaat om incidentele (geen structurele) financiële ondersteuning.
 • Tussen de activiteit en de aanvraag zit minimaal drie maanden.
 • De aanvraag is voorzien van een begroting en informatie over andere benaderde instellingen.

 

Fonds 21  Fonds21

Fonds 21 (vroeger SNS Reaal Fonds) is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Fonds 21 wil een positieve bijdrage leveren aan de hedendaagse samenleving door ideële doelen te steunen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Het fonds steunt onder meer projecten voor de basisschool, het vmbo, havo/vwo en het mbo. Fonds 21 heeft in 2017 een programmaregeling geïnitieerd, die culturele instellingen stimuleert kwalitatief en toegankelijk aanbod voor mbo’ers te ontwikkelen.

Let op: dit is een fonds voor professionele kunsten.

 • Bedrag: U kunt minimaal €10.000 aanvragen.

 

Fonds Kwadraat

Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening tot 8.000 euro af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk.

Een lening kan worden gebruikt voor een expositie in binnen- of buitenland, een publicatie, de aanschaf van apparatuur of gereedschap, een nieuwe website, deelname aan een artist-in-residency enzovoort.

 

Fonds voor Cultuurparticipatie    fondscultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.
Aandachtsgebieden van het fonds zijn kunstparticipatie, ouderenparticipatie en erfgoedparticipatie.

 

Fonds Podiumkunsten   fondspodiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst (muziek, dans en theater) in Nederland dat streeft naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land (én internationaal).

Het fonds stimuleert het bereik van een groot en breed publiek. Bijzondere aandacht gaat onder meer uit naar talentontwikkeling.

 

Geefwet 

Particulieren en bedrijven kunnen kunst en kunstenaars ondersteunen. De overheid stimuleert dit door de Geefwet.
De Geefwet maakt giften aan kunst en kunstenaars voor particulieren fiscaal aantrekkelijk. Want giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Speciaal hiervoor is er de campagne Daar geef je om.

 

 

Groothuis Fonds, Stichting

Heeft als doelstelling het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende instellingen. Dit doel zal zoveel mogelijk in Twente gerealiseerd worden, waarbij de nadruk wordt gelegd op instellingen met een Rooms Katholiek karakter.

 • Bedrag: max bijdrage €5000,-
 • Deadlines: De aanvraag kan tot 1 april resp. tot 1 november van elk jaar worden ingediend waarna de aanvrager 1 à 2 weken ná de bestuursvergadering in april resp. november wordt ingelicht.

 

Hoedemakerfonds, Het

Culturele evenementen binnen de gemeente Enschede kunnen een goed onderbouwde aanvraag indienen, voorzien van een volledige beschrijving en de budgettering en financiering van het project. Het Hoedemakerfonds stelt jaarlijks kleine bedragen beschikbaar ter ondersteuning van de gerechtigden van het fonds. Aanvragers kunnen éénmaal per 5 jaar een aanvraag indienen.

 • Bedrag: max € 500,-
 • Deadlines: Ieder najaar beslist het Bestuur over de hoogte van de toe te wijzen fondsen.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of kunnen doen aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs. Voor die kinderen betalen het Jeugdfonds de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

 

Jongbloed Foundation

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren.

De Jongbloed Foundation ondersteunt organisaties en initiatieven met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken. De stichting De Jongbloed Foundation richt zich op de hele wereld waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde initiatieven die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren.

 

Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken. Zie de website voor inspiratie en meer informatie over aanvragen.

Er kan elk moment een aanvraag ingediend worden, deze wordt binnen twee weken in behandeling genomen. Belangrijk is dat u minimaal vier maanden voor de start van een project indient of minimaal zes maanden voor de start van een groot project.

 

MAEX

MAEX versterkt de impact economie met verschillende tools voor maatschappelijke initiatieven, sociale ondernemingen, fondsen, bedrijven en overheden. De MAEX Impuls is een financiële bijdrage voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken en/of professionaliseren, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is.
De gevraagde donatie bedraagt minimaal €500,- en maximaal €2500,-. Een dekkingsplan moet worden toegevoegd in de aanvraag in het geval dat het benodigd bedrag hoger is dan €2500,-.

Je initiatief moet in Overijssel bijdragen aan:

 • SDG 3 (Goede Gezondheid en Welzijn),
 • SDG 5 (Gendergelijkheid),
 • SDG 10 (Ongelijkheid verminderen),
 • SDG 11 (Duurzame Steden en Gemeenschappen) en/of
 • SDG 17 (Partnerschappen om doelstellingen te bereiken) op lokaal niveau (wijk en/of buurt).
.
.

MenzisFonds

Coöperatie Menzis wil meer leefkracht en slimmere zorg in de regio. Daarom leveren ze met het MenzisFonds een bijdrage aan kleinschalige initiatieven die de zorg verbeteren én leefkracht versterken. Die leefkracht vinden ze belangrijk. Want als mensen bewust bezig zijn met een gezondere leefstijl – door bijvoorbeeld meer beweging, gezonde voeding en mentale fitheid – kunnen zij meer kwaliteit van leven ervaren.
 • Bedrag: Er is dit jaar een budget beschikbaar van € 25.000 per regio (Twente is een van de regio’s). Elk project kan maximaal € 2.500 ontvangen.
 • Deadlines: Aanmelden van een project voor 2024 kan tot uiterlijk 5 mei 2024. Over 2025 wordt in het voorjaar van 2025 informatie op hun website gepubliceerd.
.
.

Mondriaan Stichting  fondsmondriaan

Een cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt en stimuleert.

 

 

Music Support Overijssel

In samenwerking met het Cultuurfonds presenteert Poppunt Overijssel een nieuw fonds: Music Support Overijssel.

Doelgroep: ze zoeken dj’s, bands, producers en soloartiesten uit Overijssel. Genres: hiphop, metal, reggae, rock, pop, funk / soul, traditional, klassiek, roots, electronic en jazz. Met een bijdrage kunnen zij zichzelf artistiek en zakelijk ontwikkelen, om zo met een gerichte investering een grote sprong te maken.

Per act kan er maximaal €1000 worden aangevraagd verdeeld over vijf aanvraagrondes. De aanvragen lopen via Sonar.

Deadlines Music Support Rondes 2024

 • Deadline ronde 1: 23 januari
 • Deadline ronde 2: 2 april
 • Deadline ronde 3: 25 juni
 • Deadline ronde 4: 3 september
 • Deadline ronde 5: 12 november

(bron: website fonds dd 2024-03-25)

.

Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De missie van het Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

Daartoe verstrekt het financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

 

Nederlands Letterenfonds

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

.

Noodfonds NORMAnoodfonds NORMA

Noodfonds NORMA biedt uitvoerende kunstenaars kansen in crisistijd door extra geld voor projecten beschikbaar te stellen. De voorwaarden voor aanvragen zijn vandaag bekendgemaakt. Het NORMA Corona Fonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en wordt in de tweede helft van augustus 2020 officieel geopend voor projectaanvragen van acteurs, stemacteurs, musici, cabaretiers, dansers en andere uitvoerende kunstenaars.

Bekijk de voorwaarden en benut deze kans, zie de website.

.

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds richt zich op sociale inclusie en stimuleert projecten die erop gericht zijn ontmoetingen tussen mensen te organiseren of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij.
De algemene richtlijnen en voorwaarden vind je hier.
.
Daarnaast bieden onderstaande projecten ook culturele mogelijkheden:

 • Oranje Fonds Collecte
  Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd is. Voor 2018 kan aanmelden tot 1 april.
 • NLdoet
  Voor deze landelijke vrijwilligersdag (meestal op de derde vrijdag en zaterdag van maart) kunnen klussen aangemeld worden. Vrijwilligers kunnen zich als team en individueel aanmelden voor een activiteit. Voor klussen kan een financiele bijdrage aangevraagd worden
 • Nationale Burendag
  Jaarlijks tijdens het 4e weekeinde van september; voor activiteiten met/voor de buurt kan een financiele bijdrage gevraagd worden. Dit is een samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

.

Paul Pella FondsPaul Pella Fonds

Het Paul Pella Fonds subsidieert Enschedese initiatieven die zich inzetten voor de bevordering van instrumentale en/of vocale muziek en muziektheater. Projecten waarbij meerdere professionele- en amateurorganisaties een samenwerking aangaan hebben de voorkeur. Er is zo mogelijk aandacht voor samenwerking met de Nederlandse Reisopera en Phion of een van de professionele muziekorganisaties in Enschede.

Aanvragen mogen ook gericht zijn op een eenmalige aanschaf (bijv. van een muziekinstrument) mits de overige voorwaarden eveneens van toepassing zijn in de aanvraag. De aanvragen kunnen voor 1 december of 1 juni worden ingediend.

 

Pure Energie Fonds

Het Pure Energie Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving in Nederland. Het is een onafhankelijke stichting met als doelstelling om duurzame projecten te stimuleren en te helpen realiseren.

 

Rabobank Zuid- en Oost-Twenterabobabnk-logo

Rabo ClubSupport
Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Rabo Verenigingsondersteuning
“Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur. Met Verenigingsondersteuning bieden we verenigingen o.a. intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.“. Dit programma staat de komende 10 jaar, dus tot en met 2032.

Voor meer informatie over dit programma kan je contact met ons (Jacintha, Quinta) als cultuurondersteuners opnemen.

 

Small Support, Stichting

Doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van belangen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied door organisaties zonder winstoogmerk gevestigd in Nederland.

 • Bedrag: max. € 3.000,-.
 • Deadlines: vergaderingen zijn eens per kwartaal.

 

Stichting de Houtmaathoutmaat-185x40

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

 

Stichting DOEN

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben wij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

 

Stichting IBN RoesjdIBN Roesjd

De Stichting IBN Roesjd heeft ten doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen. Sector: educatie en welzijn. Indienen aanvraag via formulier op de site. Contact met secretaris ook via een (ander) formulier op de site.

Bedrag: maximale bijdrage per project: € 1500,-
.

Stichting Roelvink Fonds (PDF)  

Stichting Roelvink Fonds biedt financiële ondersteuning aan culturele initiatieven in Twente en de Achterhoek die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De aanvraag moet dienen voor het aanschaffen van materialen/apparatuur voor een project (dat meerdere keren plaatsvind).

 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en cross-overs. Het fonds verbindt deze cultuurvormen met de creatieve industrie.

Aanvragers zijn startende ontwerper/makers, ervaren ontwerper/makers of culturele instellingen.

 

Twentse Noaberfonds

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

Dit gaat over nieuwe initiatieven die een eerste steuntje in de rug nodig hebben, waar mensen samen komen en iets organiseren. Ze kunnen handgeld verstrekken voor kleine, lokale projectjes. Denk in de schaal van huismuziek, kleine theatervoorstelling, opstarten van een stichting. Voorwaarden: invullen formulier op internet, vraagt een tegenprestatie.

 • Bedrag: tussen de €0 en € 2000,-.

 

VSBfonds  fondsvsb

Ben je op zoek naar financiering van VSBfonds voor een project gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd?  Daarvoor zijn bij het VSBfonds (al sinds 2023) twee aanvraagmogelijkheden:

 1. de Amateurkunstimpuls (tot € 2000) en
 2. een reguliere aanvraag (voor een ander type project of voor een hoger bedrag dan € 2.000)

.  

Universiteitsfonds

Het Universiteitsfonds ondersteunt activiteiten die worden georganiseerd door óf voor UT-studenten of UT-medewerkers. De activiteit is nieuw of bijzonder.

Doelstelling: Het gaat om het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen én de bekostiging van voorzieningen waarin de overheid of het bedrijfsleven niet voorziet. Dit doet het fonds in nauwe afstemming en samenwerking met het bestuur van de Universiteit Twente.

Het fonds heeft vier rollen:

 1. Aanjager van nieuwe ontwikkelingen
  Investeringen in nieuwe ontwikkelingen die zonder startfinanciering door het fonds niet of te laat in gang kunnen worden gezet.
 2. Aanjager van de academische gemeenschap
  Investeringen in de persoonlijke vorming en de community van studenten, alumni en medewerkers.
 3. Aanjager van excellentie
  Het bevorderen van de excellentie van studenten, alumni en medewerkers.Aanjager van contacten tussen externe stakeholders en universiteit
 4. Aanjager van contacten tussen externe stakeholders en universiteit
  Het stimuleren van de relaties tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen enerzijds en de Universiteit Twente, studenten, alumni en medewerkers anderzijds

Willem Willink Stichting

De Willem Willink Stichting heeft tot doel de bevordering van het algemeen sociaal-cultureel werk. Vandaag de dag richt de Willem Willink Stichting zich met name op initiatieven in Twente. De kernwoorden: Techniek, Jeugd en Educatie zijn belangrijke aspecten voor toekenning van een bijdrage. Ze vragen cofinanciering van de aanvrager.

Bedrag: ze noemen geen bedragen, maar omschrijven wat ze voor hun rekening nemen op deze pagina.

Deadlines: Het bestuur van de Willem Willink Stichting vergaderd 7 keer per jaar. Aanvragen dienen minimaal 2 weken voor de maand waarin vergaderd wordt binnen te zijn. Zie hun Agenda.