Subsidiemogelijkheden

Als vereniging of stichting kunt u terecht bij verschillende soorten subsidiënten vanuit de overheid. Denk hierbij aan:

 • de stadsdelen in de Gemeente Enschede
 • de Gemeente Enschede
 • de Provincie Overijssel
 • de Euregio
 • en de verschillende fondsen die er op cultuurgebied bestaan.

Culturele initiatieven kunnen gesteund worden door subsidies. Meestal zijn deze lokaal of provinciaal van opzet. Voor het krijgen van een subsidie is het vaak belangrijk dat de activiteit een bijdrage levert aan een maatschappelijk onderwerp of de regionale of provinciale uitstraling.

Iedere subsidiegever en en ieder fonds biedt zijn eigen mogelijkheden en kent z’n eigen voorwaarden.

 

Wijkbudgetjij-maakt-de-buurt-logo

Via de stadsdelen van de Gemeente Enschede zijn wijkbudgetten beschikbaar ter ondersteuning van activiteiten die de binding met de wijk kunnen versterken. Kijk voor meer informatie op de website van Jijmaaktdebuurt.nl.

.

Initiatiefkracht

Bij vernieuwende ideeën die wijkoverstijgend zijn kan ook aanspraak gemaakt worden op budget vanuit Initiatiefkracht. Zie hiervoor ook de website van Jijmaaktdebuurt. De regels die hiervoor (aanvullend op de voorwaarden van de wijkbudgetten) van kracht zijn zijn daar te vinden.

.

Gemeente Enschedegem-e

1 januari 2014 trad de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 in werking.

Steeds vaker gaat het bij culturele activiteiten om mengvormen van kunst en combinaties variërend van podiumkunst, literaire activiteiten tot beeldende kunst en vormgeving. Om aan te sluiten bij deze praktijk en vooral ook om maatwerk te kunnen leveren, regelt de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 de subsidiering van alle incidentele culturele activiteiten onder één dak. Met uitzondering van amateurkunst, die sinds 2021 een eigen verordening hebben (zie hieronder)

Binnen de ‘Subsidieverordening culturele activiteiten 2014’ gaat het om: professionele culturele activiteiten, beeldende kunst en vormgeving, Enschede studentenstad, evenementen, en nieuwe culturele initiatieven.

.

Nieuwe regeling amateurkunst

Vanaf 1 januari 2021 treedt de nieuwe Subsidieverordening amateurkunst 2021 in werking.
Het gedeelte amateurkunst wordt uit de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 gehaald en ondergebracht in deze nieuwe verordening.
Deze bestaat uit 2 onderdelen:

 • een tweejaren subsidie voor stichtingen en verenigingen.
  Aanvragen voor de periode 2021-2022 moeten uiterlijk 31 januari 2020 bij de gemeente zijn ingediend.
 • een projectsubsidie die 1x per jaar aangevraagd kan worden, ook door groepen zonder officiële status.
  Aanvragen hiervoor kunnen vanaf ongeveer september 2020 worden ingediend.

Meer info lees je hier.

 

Provincieprov-ov

De provincie Overijssel stimuleert het actief deelnemen van burgers aan het culturele leven in Overijssel.

De provincie kan subsidie verlenen voor activiteiten op het gebied van amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie of volkscultuur die deze actieve deelname bevorderen. Dit doet de Provincie Overijssel door middel van de Regeling Cultuurdeelname.

Lees hier meer over de subsidies van de Provincie Overijssel.

 euregio-logo

Euregio

Eind 2014 gaat de nieuwe subsidieperiode van de Europese Unie (2014 – 2020) van start. In het kader van het subsidieprogramma INTERREG „Deutschland-Nederland“ zal vanaf eind 2014 ongeveer 440 miljoen euro worden geïnvesteerd in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

24 juni jongstleden was er een informatiebijeenkomst hierover.
In de bijlage vindt u een kort verslag van de belangrijkste punten voor de cultuursector.
De dia’s van het hele verhaal vindt u hier.

Zie ook de website van de Euregio.